Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TEKEN- EN SCHILDERSCHOOL “ATELIER LEUDAL”, DORPSTRAAT 65B TE HEYTHUYSEN

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze
Algemene Voorwaarden van toepassing op alle cursussen,
workshops en overige activiteiten die door Atelier Leudal worden
gegeven, resp. (mede) worden georganiseerd.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te
Roermond.

Inschrijving
- De inschrijving voor een cursus, workshop, of andere activiteit
van Atelier Leudal is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen
daarom niet onderling worden geruild.
- Indien de deelnemer minderjarig is zijn de ouder(s) en/of
verzorger(s) aansprakelijk en betalingsplichtig. Zij dienen op het
inschrijfformulier hun gegevens in te vullen en dit te ondertekenen.
- Door het insturen of afgeven van een ondertekend
inschrijfformulier, of het inschrijven via internet, gaat de deelnemer
of diens wettige vertegenwoordiger de verplichting aan tot betaling
van het volledige verschuldigde bedrag.
- De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen en betaling
van het cursusgeld is bepalend voor de plaatsing op een cursus,
workshop of andere activiteit, tenzij anders vermeld.
- Een inschrijving zal niet behandeld worden indien na twee
aanmaningen nog rekeningen van de deelnemer bij Atelier Leudal
openstaan. De deelnemer krijgt in dat geval van Atelier Leudal
schriftelijk bericht. Na betaling van alle openstaande facturen kan de
deelnemer zich, indien er plaats is, alsnog voor de gewenste cursus
inschrijven.
- Na ontvangst van de inschrijving ontvangt de deelnemer een
bevestiging en factuur.

Annulering
- Annuleren van een inschrijving kan uitsluitend schriftelijk. De
annulering geldt pas wanneer deze schriftelijk is bevestigd door
Atelier Leudal.
- Tot uiterlijk 30 dagen vóór aanvang van een cursus kan
schriftelijk worden afgemeld zonder financiële gevolgen. Voor de
overige activiteiten (workshops, excursies e.d.) is deze termijn 14
dagen.
- Bij annulering op een later tijdstip blijft de deelnemer verplicht
25% van het volledige bedrag te betalen.

Restitutie
- Restitutie van gelden vindt als regel niet plaats.
- Voor cursussen geldt dat schriftelijk gedeeltelijke restitutie kan
worden aangevraagd indien meer dan 10% van de lessen uitvalt,
zonder dat sprake is van vervangende lessen.
- Verhindering van de deelnemer, om welke reden dan ook,
geeft géén recht op restitutie van cursusgeld.

Betalingen
- Na inschrijving ontvangt u een factuur (betalingstermijn 30
dagen) voor het gehele cursusbedrag.
- Indien een factuur in termijnen betaald wordt, worden
administratiekosten in rekening gebracht.
- Cursusgelden en vergoedingen voor workshops en andere
activiteiten moeten voor aanvang van de cursus, respectievelijk de
workshop of andere activiteit, zijn betaald. Overige facturen moeten
uiterlijk binnen twee weken na ontvangst zijn voldaan.
- Wijze van betalen: uitsluitend door storting of overmaking op
rekeningnummer 114.399.131 ten name van Atelier Leudal bij de
Rabobank te Heythuysen.
- Wanneer een deelnemer niet (tijdig) betaalt is Atelier Leudal
gerechtigd de overeenkomst met de deelnemer buitengerechtelijk te
ontbinden en/of een incassobureau in te schakelen om de
openstaande vordering te innen. Alle daaruit voortvloeiende kosten
zijn voor rekening van de betreffende deelnemer.

Tussentijdse beëindigingmogelijkheid
Atelier Leudal behoudt zich het recht voor om bij lesverstorend- of
ander ongewenst gedrag, dit ter beoordeling van Atelier Leudal, de
deelnemer van de cursus of activiteit te verwijderen en de toegang
tot de ruimten van Atelier Leudal te ontzeggen. Restitutie van het
nog niet verbruikte deel van het cursusgeld zal dan plaatsvinden
onder aftrek van administratiekosten en uitsluitend als de deelnemer
aan al zijn verplichtingen jegens Atelier Leudal heeft voldaan.

Algemeen
- Atelier Leudal behoudt zich het recht voor een cursus,
workshop, of andere activiteit te annuleren indien er onvoldoende
inschrijvingen zijn.
- Bij verhindering van een deelnemer is deze gehouden zich
tijdig af te melden bij Atelier Leudal.
- Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt voor vervanging
gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les schriftelijk,
dan wel telefonisch afgelast.
- Atelier Leudal is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het
verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers en/of
bezoekers.
- Deelnemen aan of bezoeken van een cursus, workshop, of
andere activiteit van Atelier Leudal is geheel voor eigen risico.
- Bij opmerkingen, klachten of complimenten over bijvoorbeeld
een cursus, workshop, een andere activiteit, of over facilitaire en
administratieve zaken kan contact opgenomen worden met Atelier
Leudal, Postbus 3032, 6093 ZG Heythuysen, telefoon 0475-440876,
e-mail: info@atelier-leudal.nl.
- In verband met het vroegtijdig samenstellen van het
cursusoverzicht kunnen gegevens met betrekking tot lesdag, lestijd
en docent afwijken van wat eerder is gepubliceerd.
- Het is mogelijk dat tijdens cursussen of andere activiteiten
foto’s worden gemaakt door een fotograaf van Atelier Leudal. Deze
foto’s kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden, zoals
een brochure of flyer. Indien een deelnemer hiertegen voorafgaand
aan de cursus of andere activiteit geen schriftelijk bezwaar
aantekent bij Atelier Leudal wordt er stilzwijgend van uitgegaan dat
hiermee akkoord wordt gegaan. Uiteraard kan de deelnemer ter
plekke de fotograaf altijd nog kenbaar maken of hij al dan niet
gefotografeerd wenst te worden.
- Als de cursist de cursus heeft beëindigd blijven maximaal 1
jaar na datum alle materialen en/of werkstukken bewaard.
- Atelier Leudal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer: 12061332.

Verkoop van kunstwerken op exposities
- Over kunstwerken van een deelnemer, die op een (mede) door
Atelier Leudal georganiseerde tentoonstelling of via de website van
Atelier Leudal worden verkocht, is de deelnemer aan Atelier Leudal
een provisie verschuldigd van 20 procent van de verkoopprijs van
elk kunstwerk, exclusief BTW.
- De deelnemer stelt de verkoopprijs, inclusief BTW, van zijn
kunstwerk zelf vast en treedt ook zelf op als verkoper van zijn
kunstwerk aan de koper(s). De deelnemer meldt iedere
verkooptransactie terstond aan Atelier Leudal. Voor de door de
deelnemer verschuldigde provisie ontvangt hij vervolgens van
Atelier Leudal een factuur, die door hem tijdig dient te worden
voldaan.
- Atelier Leudal garandeert niet dat door de deelnemer aan de
koper(s) geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueelen/of industrieel eigendomsrecht en aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden
gebaseerd op de stelling dat met een door Atelier Leudal geleverde
zaak inbreuk wordt gemaakt op het recht van een derde. De
deelnemer zelf is en blijft hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk
en vrijwaart Atelier Leudal voor dergelijke claims.

250311/GE

Download hier onze algemene voorwaarden als PDF document